Tv/Reinstalimi i Programev

Hapi parë

1.

2.

Hapi dytë

2.

3.

Hapi tretë

1.

3.

Hapi katert

3.

5.